Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti


Eden Anadolu insan cidden b yle bir tipleme ise sinir bozucu olduklar kadar nefret edilesi karakterlermi Anadolu da do up b y m biri olarak b yle insanlara rastlad m s ylemek tan t m insanlara haks zl k olur Ya ar Kemal in fazlaca pesimist bir bak la bakt n d n rken yaz ld d nemin II D nya Sava sonras oldu unu an msay nca asl nda g n n artlar nda insanlar n bu karc davran lar n n ony llar n getirdi i tecr be oldu unu g z ard etmek yanl olur Fakat yine de karakterlere s namad m su g t rmez bir ekilde duruyorDemirciler ar s Cinayeti diye adland r lan bu kitapta y nla i lenmi cinayet var O cinayeti anlamak zor oldu stelik o u cinayet i leni artlar n n ve nedenlerinin ak l al rl sorgulan nca insana karakterlerinin b y k k sm n n delili in s n rlar nda dola an bir kitap okuyormu hissi veriyor Demirciler ar s Cinayeti nin Sn Kemal in ustal k eseri oldu unu ise betimleme nedir nas l yap l r gibi sorulara uzun ve a klay c cevaplar vermek ad na alt n madeni bir kitap oldu unu anlad n z da karar veriyorsunuz st ne bir de Ya ar Kemal hikayeye ucundan k y s ndan bula an her karakteri uzun uzun betimlemeyi tercih etti i i in okurken yer yer s kan ve araya s k masa da olurmu dedirten b l mleri vard Yine de bu k s mlar okurken bile yaz m stilinin ve tarz n n muhte emli i insan hayran b rakm yor de il Karakterlerine s namad m anlat mdan dolay karma kla t n d nd m hikayesi ile sevmek ve sevmemek aras nda kald m bir kitap oldu bindiler de ektiler gittiler o iyi insanlar o d nya g zeli atlarao yi itler o her birisi kaplan rne i ahinler o ceren gibi atlara bindiler de ba lar n ald lar gittiler bir daha bir daha hi gelmeyecekler hi hi hi demirin tuncuna insan n pi ine kald k u d nyan n ya amas m k l hal ilen bin iyiyi bir k t ye kul edenneredeyse k lt haline gelmi bu s z be inin yer ald Ya ar Kemal roman kitaptaki uzun uzun s ren betimlemeler do an n suyun b rt b ce in ak mas veyahut roman boyunca her c mlede kar n za kan sar s ca n teninizi yakan dokunmalar her paragrafta bunlar hissediyor ve ukurovaya bir kere bile ad m atm san z sizi ocuklu una g t r yor Ya ar Kemala alar n birbiri ard na birbirileri ile m cadelesi ak p giden hayatlar mahvolan insanlar geride b rakt klar g e y kselen feryatlar ve ac kere ac Her b l mde bu kadar yozla ma olur mu bu kadar m insanlar g zlerini kapad lar diye d ne dururken biri daha k enin nda ba kalar n n yak nmalar n duymamak kalar n n yak nmalar n in d man n koval yor oluyor Ya ar Kemal in usta dilinin ve hayal g c n n kelimeler c mlelerle oyun oynama ve bunlar bize okutma f rsat n sunan yazma dehas ke ke daha ok al sa diyor insan bazen ama belki de bu var olan kitaplar g zel yapan bu dehan n ortaya b rakt eserlerin say s ne az ne de ok ne demi ti ya ar kemalinsan evrende bedeni de il y re i kadar yer kaplaraynen yle y re inin g rd klerinin roman bu ac duyduklar n n belki de kim bili. Seri olmasına karşın kendi içinde bir bütünlük oluştura. .
Kelimeleri c mlelere nak gibi i LEMI YA AR KEMAL NEFES ALMADAN Ya ar Kemal Nefes almadan paragraflar okuyup ge emedi in yle bir d nd ren c mleler Nefis bir eser ileti im a her ge en g n hayat tek d ze bir hale getiriyor Kentler mek nlar duygular iirler ve metinler birbirine benziyor zg n bir metin olu turmak iyi bir hayal g c sab rl bir ara t rma ve al lm bir kurgu ile m mk n olabilir Ola an st bir metin ortaya karabilmek i in ise daha nce ke fedilmemi kaynaklardan beslenmek ve g l bir anlat Erke nce ke fedilmemi kaynaklardan beslenmek ve g l bir anlat Erke yak kl s d nyadaki en g zel yarat kt rD nyada bir arap at n n tay g zel olurbir de erke in yak kl s O g zel insanlar o g zel atlara binip ekip gittiler te hepimizin kula nda var olan bu c mle bu kitaptan te bu kitap bu c mleyle ba l yorNe zaman Ya ar Kemal okusam kendisine tekrar hayran oluyorum Bu kadar b y k bir hayal g c bu kadar derin bir edebi dehayla ayn insanda nas l bulu uyor Hikaye u ki aile var Anavarza da Dervi Bey in ailesi Sar o ullar Ve Mustafa Bey In Ailesi Mustafa Bey in ailesi iki b y k ve k kl aile uzun y llard r kavgal lar Ve bir kan davas s r p gidiyor aralar nda Kitap Dervi Bey in adam K rt Mahmut un Akyollu Mustafa Bey in karde i Murtaza Bey i ld rmesiyle ba l yorVe tabi birde le kargalar var Bu iki k kl ailenin karde karde ya ay p sefa s rmek varken kavga etmelerini f rsat bile le kargalar Kitaptaki mesajda bana kal rsa bu D manl k etmek iki tarafada ayn anda kaybettiriyor Etraftaki sonradan g rme a alar bu iki Bey i topraklar ndan defetmek ve mallar na m lklerine konmak i in ellerinden gelen her eyi yap yorlar Hatta devletin yozla m komutanlar n savc lar n hakimlerini de i in i ine dahil ederek lk bak ta ilkelce birbirleriyle kavga eden ve kan davas g den bu iki ailenin savunulacak bir taraf yokmu gibi geliyor Ancak Ya ar Kemal bizi al yor eviriyor eviriyor ve bu iki aileyide sevdiriyor Bizi onlar n yaln zca birer kader kurban oldu una inand r yor Evet asl da sad olmak hata yapmak affedilmez su lar Medeniyetten uzak insanlar da de iller stelik Dervi Bey de Mustafa Bey de okumu etmi Istanbul g rm medeni insanlar stelikte ok insanc l hem de mert ve namuslular Kan daval olmalar na ragmen birbirlerine b y k sayg duyuyorlar Asla kalle lik yapm yorlar Ve ok istemelerine ragmen bu kan davas ndan vazge emiyorlarY llard r devam ediyor bu dava nsanlar babalar o ullar karde ler ld Sen istesende aileler b y k bask uyguluyor Gururlar elvermiyorArkalar ndan korktu diyecekler nsanlar o kadar cahil ve irkin ki geri ad m atan n arkas ndan demediklerini b rakm yorlarVe bu dava s r yor i teVe i te o le kargalar yok muHayat mda ilk defa bir kitapta g rd m bir c mlanin altn izdim kur un kalemle g r l r g r lmez bir ekilde olsa da D nyada zul m g rm ocuklar n y z kadar elle tutulurcana belli h z nl y zler yoktur Tad na doyum olmayan bir edebiyat leni Roman n ilk 50 sayfas nda Ya ar Kemal in o al k oldu umuz Demirciler Çarşısı Cinayeti yazar Yaşar Kemal'in kaleme al. Demirciler Çarşısı Cinayeti

Yaşar Kemal Ú 7 review

Ilinden farkl bir dille kar la t m daha surrealist bir dil Neresi ger ek neresi hayal anlayamad m ama kendimi kitab n b daha surrealist bir dil Neresi ger ek neresi hayal anlayamad m ama kendimi kitab n b s ne kapt rd mHer bir kahraman hem ayr ayr anlat p hem de kar l kl diyaloglarla anlat m peki tirmesi onlar n i d nyalar n anlamam z sa lamas di er taraftan da o kahramanlar n nas l iki y zl davrand klar n anlatmas bence bu roman n en belirgin zelli i idiDaha nceYa ar Kemal in Bir Ada Hikayesi ve Ince Memed dortlemelerini ve yakla k 5 6 k sa kitab n okumu tum Demirciler ar s Cinayeti Ya ar Kemal in kalemine bir kere daha hayran kald m kimi yerlerde g zlerim dolarak kimi yerde kalbim ac yarak okudu um bir kitab oldu Betimlemeler muhte emDaha Nce Yaz Lan Daha Once Yasar Kemal yaz lan Daha once Yasar Kemal ysaniz bu kitapla ba lamay n yorumuna ben de kat l yorum Usta n n diline al t ktan sonra Bence Bu Kitaptan Inan Lmaz Bir Tat Al Nacakt Rancak bu kitaptan inan lmaz bir tat al nacakt rancak da belirteyim baz yerlerde hayal ve ger ek fazlaca kar t i in kitab okuyan birilerine dan ma ihtiyac hissettim K saca muhte em bir yap t lk ba ta biraz yorucu olsa da sonras s r kleyiciydiO iyi insanlar o g zel atlara binip ekip gittilerSevgili stat Ya ar Kemal ve nadide say daki de erli insanlar hep gittilerHepsini sayg yla an yorum Ya ar Kemal in ustal k d nemi eseri baz yerleri nefes almadan yazm sanki okurken nefes almadan okuyorsunuz a r destans dili uzun uzun okumam engelledi bana yorucu geldi i i in araya ba ka kitaplar alarak okumaya devam ettim betimlemede r a m adam a z m a k okudum bir ok yerini i eri i ok yo un oldu u i in kitab n ikinci yar s nda epey y lg nl k hissettim ama ara vererek okumaya devam ettim ikinci kitab da a r merak ediyorum ama iki y l sonra anca okurum fgkfj Demirciler ar s Cinayeti san yorum ki 2016 n n beni en ok zorlayan kitab oldu Youtube da kendimce 2016 n n enlerini belirlerken b yle d nm t m hala da ayn fikirdeyim Sebeplerine gelince Ya ar Kemal in u suz bucaks z kaleminde Adana topraklar ve ukurova her h cresine kadar can buluyor Benim bu g ne kadar okudu um kitaplar aras nda bundan daha detayl do a ve ortam tasvirlerine sahip ba ka bir kitap var m yd bilmem Neredeyse 2 ay gibi bir s rede okuyabildim galiba Nacizane nerim Ya ar Kemal edebiyat ile ok a ha r ne ir olduktan sonra ba lan lmas y n nde olacak Dilde zorlay c bir durum olmamakla beraber bu bahsetti im son derece detayl tasvirler nedeniyle bolca sab r ve dikkat da lmadan ay rabilece iniz zamanlar istiyor nk kitap sizden Son olarak da o herkese tan d k gelecek belki Demirciler ar s Cinayeti nde yer ald n bilmeden pasaj buraya al nt lamak isterimBindiler de ektiler gittiler o iyi insanlar o d nya g zeli atlara O yi itler o her birisi kaplan rne i ahinler o ceren gibi atlara bindiler de ba lar n al p gittiler Bir daha bir daha hi gelmeyecekler Hi hi hi Demirin tuncuna insan n pi ine kald k u d nyan n ya amas m k l hal ilen Bin iyiyi bir k t ye kul. Dığı Akçasazın Ağaları ikili seri romanlarından ilkidir.


10 thoughts on “Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti

 1. says: Yaşar Kemal Ú 7 review Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti

  Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti Yaşar Kemal'in ustalık dönemi eseri bazı yerleri nefes almadan yazmış sanki okurken nefes almadan okuyorsunuz aşırı destansı dili uzun uzun okumamı engelledi bana yorucu geldiği için araya başka kitaplar alarak okumaya devam ettim betimlemede çığır açmış adam ağzım açık okudum birçok yerini içeriği çok yoğun olduğu için kitabın ikinci yarısında epey yılgınlık hissettim ama ara vererek okumaya devam etti

 2. says: read & download ☆ eBook, PDF or Kindle ePUB Ú Yaşar Kemal Yaşar Kemal Ú 7 review Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti

  Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti read & download ☆ eBook, PDF or Kindle ePUB Ú Yaşar Kemal O güzel insanlar o güzel atlara binip çekip gittilerİşte hepimizin kulağında var olan bu cümle bu kitaptan İşte bu kitap bu cümleyle başlıyorNe zaman Yaşar Kemal okusam kendisine tekrar hayran oluyorum Bu kadar büyüüüük bir hayal gücü bu kadar derin bir edebi dehayla aynı insanda nasıl buluşuyor? Hikaye şu;İki aile var Anavarza'da Derviş Bey'in ailesi Sarıoğulları ve Mustafa Bey'in ailesi AkyollularBu iki büy

 3. says: free read Demirciler Çarşısı Cinayeti read & download ☆ eBook, PDF or Kindle ePUB Ú Yaşar Kemal Yaşar Kemal Ú 7 review

  Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti Kelimeleri cümlelere nakış gibi işlemiş Yaşar Kemal Nefes almadan okunan paragraflar okuyup geçemediğin şöyle bir düşündüren cümleler Nefis bir eser

 4. says: Yaşar Kemal Ú 7 review read & download ☆ eBook, PDF or Kindle ePUB Ú Yaşar Kemal free read Demirciler Çarşısı Cinayeti

  Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti Demirciler Çarşısı Cinayeti sanıyorum ki 2016'nın beni en çok zorlayan kitabı oldu Youtube'da kendimce 2016'nın enlerini belirlerken böyle düşünmüştüm hala da aynı fikirdeyim Sebeplerine gelince Yaşar Kem

 5. says: Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti read & download ☆ eBook, PDF or Kindle ePUB Ú Yaşar Kemal free read Demirciler Çarşısı Cinayeti

  read & download ☆ eBook, PDF or Kindle ePUB Ú Yaşar Kemal Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti Yaşar Kemal Ú 7 review Tadına doyum olmayan bir edebiyat şöleni Romanın ilk 50 sayfasında Yaşar Kemal'in o alışık olduğumuz dilinden farklı bir dille karşılaştım daha surrealist bir dil Neresi gerçek neresi hayal anlayamadım ama kendimi kitabın büyüsüne kaptırdımHer bir kahramanı hem ayrı ayrı anlatıp hem de karşılıklı diyaloglarla anlatımı pekiştirmesi onların iç dünyalarını anlamamızı sağlaması diğer taraftan da o

 6. says: Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti

  read & download ☆ eBook, PDF or Kindle ePUB Ú Yaşar Kemal Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti Yaşar Kemal Ú 7 review iletişim çağı her geçen gün hayatı tek düze bir hale getiriyor Kentler mekânlar duygular şiirler ve metinler birbirine benziyorÖzg

 7. says: free read Demirciler Çarşısı Cinayeti Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti

  Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti Anadolu insanı cidden böyle bir tipleme ise sinir bozucu oldukları kadar nefret edilesi karakterlermiş Anadolu'da doğup büyümüş biri olarak böyle insanlara rastladığımı söylemek tanıştığım insanlara haksızlık olur Yaşar

 8. says: Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti

  free read Demirciler Çarşısı Cinayeti Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti read & download ☆ eBook, PDF or Kindle ePUB Ú Yaşar Kemal İlk başta biraz yorucu olsa da sonrası sürükleyiciydiO iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittilerSevgili üstat Yaşar Kemal ve nadide sayıdaki değerli insanlar hep gittilerHepsini saygıyla anıyorum

 9. says: Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti

  Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti Erkeğin yakışıklısı dünyadaki en güzel yaratıktırDünyada bir arap atının tayı güzel olurbir de erkeğin yakışıklısı

 10. says: read & download ☆ eBook, PDF or Kindle ePUB Ú Yaşar Kemal Yaşar Kemal Ú 7 review free read Demirciler Çarşısı Cinayeti

  Ebook İndir Demirciler Çarşısı Cinayeti bindiler de çektiler gittiler o iyi insanlar o dünya güzeli atlarao yiğitler o her birisi kaplan örneği şahinler o ceren gibi atlara bindiler de başlarını aldılar gittiler bir daha bir daha hiç gelmeyecekler hiç hiç hiç demirin tuncuna insanın piçine kaldık şu dünyanın yaşaması müşkül hal ilen b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *